„ОБЩИНА САМУИЛ“ -ЦСРИ с.Владимировци

Възложител: „Община самуил“ -ЦСРИ с.Владимировци

Обект: Изграждане на отоплителна инсталация  на твърдо гориво за нуждите на  ЦСРИ с.Владимировци

Кратко съдържание на изпълнената работа:

  • Доставка и монтаж на водогреен котел  за работа на твърдо гориво Q=55kW;
  • Доставка и монтаж на  10бр.отоплителни тела;
  • Доставка и монтаж на тръбна разводка от PEX/AL тръби;
  • Доставка и монтаж на бойлер за битова гореща вода;

Срок на изпълнение: 24.10.2012г-05.11.2012г.