Химически промивки

ХИМИЧНО ОЧИСТВАНЕ  ОТ НАКИП НА  ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Химическо очистване на промишлените топлоенергийни обекти е технологичен процес, при който чрез промиване на топлообмениите повърхнини  с разтвори на различни реагенти се отделя накипът от тях.Това подобрява топлообмена и осигурява безаварийна и икономична работа на съответния обект. Химичното очистване може да се извърши по време на работа и по време на престой.

Отистването по време на работа се прилага само при парните котли. За целта водохимичният режим се коригира така, че котелната вода става агресивна към накипа и го разтваря.Същевременно се следи да не се получи корозия на метала.

Очистване по време на престой(т.нар.експлоатационно очистване) може да се приложи към всеки обект(котел, подгревател, изпарител и др.). То се извършва по специална технология,която се разработва предварително въз основа на лабораторни изследвания. При тези изследвания се определят: съставът на накипа и на променливия разтвор, корозионната агресивност на разтвора спрямо метала, продължителността и температурата на промиване и др.Технологията на химичното очистване включва следните основни етапа:

А.Предварително промиване с вода, при което се отделят механичните замърсявания като утайка, парчета паднал накипи др.

Б. Алкално изваряване, при което към промиваната вода се дозират алкални реагенти и детергенти с цел да се обезмаслят нагревните повърхнини и да се разрохне накипът.

В.Основно почистване, при което накипът се отделя, без да се допусне корозия на метала. То се извършва чрез дозиране киселинен или реагентен с ниско рН.

При избора на реагент за основно очистване, както и при разработване на технологията на това очистване(температура, концентрация на разтвора и др.) се цели да се оптимизират две противоположни изисквания:максимална скорост на разтваряне на накипа и минимална скорост на корозия на метала.

Г.Отделяне на основния промивен разтвор, което става чрез разреждане с вода,при непрекъсната рециркулация и продухване на промивания обект.

Д.Неутрализиращо алкално промиване, което се извършва по същия начин, както и алкалното изваряване, с цел да се неутрализират остатъците от киселина.

Е.Консервация. С химичното очистване  металната повърхнина проявява голяма склонност кум корозия.За да не се получи това обектът се консервира или пасивира чрез обработване с различни пасивиращи разтвори.